The Wye Valley River Festival CIC is an innovative arts organisation, led by artists and communities creating work with the environment at its heart. 

Mae CBC Gŵyl Afon Dyffryn Gwy yn sefydliad celfyddydol arloesol, a arweinir gan artistiaid a chymunedau sy’n creu gwaith gyda’r amgylchedd yn ganolog iddo.

We bring local people, environmentalists, and talented artists together in an internationally important landscape, for a creative exploration of what is possible.

Rydym yn dod â phobl leol, amgylcheddwyr, ac artistiaid dawnus at ei gilydd mewn tirwedd o bwysigrwydd rhyngwladol, er mwyn archwilio’r hyn sy’n bosibl yn greadigol.

We support and drive a programme of community engagement and co-creation activity which culminates in a unique cross-border biennial arts and environment festival: The Wye Valley River Festival.

Rydym yn cefnogi ac yn llywio rhaglen o weithgarwch ymgysylltu â’r gymuned a chyd-greu sy’n diweddu gyda gŵyl gelfyddydau a’r amgylchedd trawsffiniol unigryw bob dwy flynedd.

Our story / Ein stori

The first Wye Valley River Festival was created and developed in partnership by the Wye Valley Area of Outstanding Natural Beauty (AONB), Desperate Men, and Phillippa Haynes. The biennial festival grew from strength to strength, delivering live programmes in 2014, 2016 and 2018, and a digital programme in 2020.

Crëwyd a datblygwyd yr Ŵyl gyntaf mewn partneriaeth gan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy (AHNE)Desperate Men, a Phillippa Haynes. Tyfodd yr ŵyl a gynhelir bob dwy flynedd o nerth i nerth, gan gyflwyno rhaglenni byw yn 2014, 2016 a 2018, a rhaglen ddigidol yn 2020.

In 2021 the Wye Valley River Festival CIC was established. Alongside the biennial festival, the WVRF CIC now supports co-created cultural activity year-round. These exciting new initiatives are led by ‘Creative Community Champions’ in partnership with local people and organisations.

Yn 2021 sefydlwyd y CBC Gŵyl Afon Dyffryn Gwy. Ochr yn ochr â’r ŵyl eilflwydd, mae CBC WVRF bellach yn cefnogi ac yn gyrru rhaglen lawn o weithgareddau ymgysylltu cymunedol a chyd-greu, dan arweiniad ‘Hyrwyddwyr Cymunedol Creadigol’ o bob rhan o’r rhanbarth mewn partneriaeth â phobl a sefydliadau lleol.

Our team / Ein tÎm

Our team may be small and part-time, but we’re agile and ambitious, with the will to make extraordinary things happen!

Efallai bod ein tîm yn fach ac yn gweithio’n rhan-amser, ond rydym yn sionc ac mae gennym gysylltiadau da iawn, yn ogystal â’r ewyllys i wneud i bethau rhyfeddol ddigwydd.

CIC Team / TÎm CBC

Co-Director and Festival Director – Phillippa Haynes 

Co-Director – Mijanou Blech

Company Manager – Rachel Buchanan

Event Producer – Jasmine Loveys

Social Media – Claudia Peake

2022 Festival team / TÎm gŴyl 2022

Co-Director and Artistic Director –  Jon Beedell

Creative Producer – Claire Teasdale

Marketing Director – Mabel Moll

Outreach Producer – Natalia Colville

Ensemble Creative Producer – Chez Dunford

Creative Community Champions: Aimee Blease Bourne, Catherine Hawkridge, Claudia Peake, Chez Dunford & Nichola Goff

Schools Outreach – Beck Prior

PR – Osborn PR

Print Design – Sam Charrington Design

Festival Photographers for 2022 – Emma Drabble and Gemma Wood

Website Support – Judith Ogden

Advisory board / Bwrdd cynghori

Aileen Atkinson, Andrew Blake, Claudia Peake, Dawn Thompson, Deasy Bamford, Helen O’Kane, Jenny Singleton, Jim Bell & Roger Drury

Our partners / Ein partneriaid

We are extremely grateful to our funders, partners and communities, without whom the biennial festival and local projects would not happen.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n cyllidwyr a’n partneriaid, na fyddai’r ŵyl eilflwydd a’r prosiectau allgymorth cysylltiedig yn digwydd hebddynt.

The 2022 programme has been supported by:

Mae rhaglen ddigwyddiadau WVRF 2022 wedi cael ei hariannu a’i chefnogi gan: 

Arts Council England, Welsh Government, Monmouth County Council, Community Renewal Fund, Community Cohesion Fund, Sustainable Development Fund, Forestry England, Cadw, Wye Valley AONB, Redbrook Village Trust, Bridges Community Centre, Building Bridges, Savoy Youth Theatre, Diversity Arts Network (DAN), PriorMade, Artspace Cinderford, Phoenix Theatre Ross-on-Wye, Visit Dean Wye, ArticultureSFL Group, d&b audiotechnik UK, Launch Bikes Monmouth, Soundbeam Ltd, Simon PrestonRedbrook Arts Hub, Lydbrook Tump Fete, Desperate Men & PACTS Bristol, and many more…