Volunteer with us / Gwirfoddolwch gyda ni

Since 2013, the festival has connected communities, individuals, environmentalists and creatives to create opportunities and make amazing things happen!

Ers 2013, mae’r ŵyl wedi dod â cymunedau, unigolion, amgylcheddwyr a phobl greadigol at ei gilydd i greu cyfleoedd a gwneud i bethau rhyfeddol ddigwydd!

We are incredibly grateful for the support, enthusiasm, and engagement of local volunteers. We always welcome offers to develop new or existing projects, promote, steward or photograph events, Welsh translation and many more! 

Rydym yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth, brwdfrydedd ac ymgysylltiad gwirfoddolwyr lleol. Rydym bob amser yn croesawu cynigion i ddatblygu prosiectau newydd neu rai sydd eisoes yn bodoli, hyrwyddo, stiwardio neu dynnu lluniau o ddigwyddiadau, cyfieithu Cymraeg a llawer mwy! 

Please do get in touch at rachel.wyevalleyfestival@gmail.com

FESTIVAL 2024: We are looking for people to help us:

  • carrying puppets in our parade in Monmouth on Saturday 4 May
  • building our woodland installation at Beechenhurst throughout the week of 6-10 May

If you are available for either of these and interested, please do get in touch: rachel.wyevalleyriverfest@gmail.com

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar rachel.wyevalleyfestival@gmail.com

Support us / Cefnogwch ni   

WVRF and its outreach projects are largely free to attend, but sadly not free to develop or produce! As a not-for-profit community interest company (CIC), we do not receive core funding from Arts Councils or local authorities. Therefore we raise funds for each project on an annual basis. 

Mae CBC Gŵyl Afon Dyffryn Gwy a’i brosiectau allgymorth gan mwyaf yn rhad ac am ddim i’w mynychu, ond yn anffodus nid oes modd i’w datblygu na’u cynhyrchu am ddim! Fel CBC nid-er-elw, nid ydym yn derbyn cyllid craidd gan Gynghorau Celfyddydau nac awdurdodau lleol. Felly, rydym yn codi arian ar gyfer pob prosiect yn flynyddol. 

If you would like to find out more about how you could help us grow and make more things happen please contact rachel.wyevalleyfestival@gmail.com.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am sut y gallech chi ein helpu ni i dyfu a gwneud i fwy o bethau ddigwydd, cysylltwch â rachel.wyevalleyfestival@gmail.com

Thank you for your interest and support, we look forward to meeting you in a forest, field or river sometime soon.