WVRF is a free outdoor arts festival, which showcases extraordinary work in a variety of locations throughout the Wye Valley region.

What to expect

Beth i’w ddisgwyl

Most of our events are free to attend and do not require booking in advance, although please check as some of the smaller shows and workshops are ticketed for a small fee. Check out our What’s On pages for more information.

Rydym yn ymdrechu i wneud yr ŵyl yn hygyrch ac yn agored i bawb, felly mae’r rhan fwyaf o’r gweithgareddau’n rhad ac am ddim, neu mae pris y tocynnau’n isel.

Our events are family-friendly, and well-behaved dogs are welcome too!

Bydd BSL neu sain-ddisgrifio ar gael ar rai sioeau penodol, sydd wedi’i nodi ar y rhestr.

WVRF is held predominantly outdoors, in both rural and town locations. You are encouraged to walk between events and explore the surroundings as well as the art performances and installations.

Cynhelir y rhan fwyaf o Ŵyl Afon Dyffryn Gwy yn yr awyr agored, mewn lleoliadau gwledig a threfol, lle cewch chi eich annog i gerdded rhwng y digwyddiadau, gan ymchwilio i’r ardal gyfagos yn ogystal â’r perfformiadau a’r gweithiau celfyddydol.

We advise you dress for the weather, bring umbrellas and suncream – we are in the UK after all! Wear practical shoes and if attending a show after dark, bring a torch.

Rydym yn eich cynghori i wisgo dillad sy’n addas i’r tywydd, i ddod ag ymbarelau ac eli haul – rydyn ni yn y DU! Dylech wisgo esgidiau ymarferol, ac os ydych yn mynd i sioe ar ôl iddi dywyllu, dewch â thortsh gyda chi.

We strive to leave ‘little or no trace.‘ To achieve this we import as little infrastructure as possible, using public toilets where appropriate, portaloos only where necessary.

Rydym yn ymdrechu i adael ‘cyn lleied o olion â phosibl, os o gwbl’. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn dod â chyn lleied o seilwaith i’r safleoedd â phosibl, gan ddefnyddio toiledau cyhoeddus lle bo’n briodol, a thoiledau dros dro dim ond lle bo angen.

We ask that you please bring a water bottle which you can refill on site 

Gofynnwn ichi ddod â photel ddŵr gyda chi y gallwch ei hail-lenwi ar y safle

Due to trialling more local events, we are not providing on-site catering for WVRF 2022. Please bring provisions with you or buy from local shops. 

Gan ein bod ni’n treialu mwy o ddigwyddiadau lleol, nid ydym yn cynnig gwasanaethau arlwyo ar y safle yn. Dylech ddod â lluniaeth gyda chi, neu ei brynu o siopau lleol.

Wye Valley is a rural area with limited public transport or public parking. We ask that you walk, cycle or car share to events if practical and park responsibly.

Mae Dyffryn Gwy yn ardal wledig heb lawer o drafnidiaeth gyhoeddus na pharcio cyhoeddus. Gofynnwn ichi gerdded, beicio neu rannu car wrth deithio i’r digwyddiadau os oes modd, ac i barcio’n gyfrifol.

Travel links to help plan your visit:

Dolenni teithio i’ch helpu i gynllunio’ch ymweliad:

Wye Valley Tourist Information and Travel Guide

Stage Coach (coach services serving local towns)

Bus timetables in Monmouthshire

Bus timetables in Herefordshire

Visit Monmouthshire

Cycling in Herefordshire