Everyone is welcome! Mae croeso i bawb!

We are working to make the festival accessible and open to all. 

Because the Festival is based in the outdoors and nature, we are working with our partners to find physical and other access solutions to using some of these sites.

Our main events are in town centres on wheelchair accessible sites. Please see below for more details of access provision, including Sign Language Interpreted shows.  

Rydym yn gweithio i wneud yr ŵyl yn hygyrch ac yn agored i bawb.
Gan fod yr Ŵyl wedi’i lleoli yn yr awyr agored ac ym myd natur, rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i ddod o hyd i ddatrysiadau corfforol a datrysiadau mynediad eraill ar gyfer defnyddio rhai o’r safleoedd hyn.

Cynhelir ein prif ddigwyddiadau yng nghanol trefi ar safleoedd sy’n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gweler y nodiadau isod am fwy o fanylion, gan gynnwys sioeau wedi’u dehongli gan Iaith Arwyddion.

BSL

BSL Interpreted performances / Perfformiadau wedi’u dehongli trwy BSL

‘Seed’ by Pif Paf – 28th May, Monmouth

A relaxed family show at 11.30am and 2.30pm on the Picnic Area by Monnow Bridge.

A tree-planting nomad battles against a large slug!

Honour & Cherish by Taking Flight Theatre – 28th May, Monmouth

A moveabout performance at 11.30 / 1.45 / 3.30pm around Agincourt Square.

Meet Honor and Cherish; a jilted bride- zilla and her long suffering mother who are looking for absolutely anyone to take Cherish’s hand… there will Deaf-initely be a wedding today. The only question is, who will be the lucky groom? A performance in English and BSL.

The Whistlers by Red Herring – 3rd June, Symond’s Yat

Symonds Yat Forestry England Car Park area. 2.30pm / 4.30pm / 6.30pm. All three performances on Friday 3rd June will have BSL interpretation

Join the Whistler Conservation Society for an adventure in the woods to track – and hopefully spot – the elusive Whistlers in their adopted habitat. The Whistlers live deep in nature, far away from the modern world. Explore their culture and the close symbiotic relationship they have developed with birds. If you’re lucky you will catch a glimpse and hear the extraordinary whistling language as you observe these extraordinary people at close quarters. You’ll be led on a path through the woods so dress to explore!

This is a ticketed event – please get your £3 ticket here.

Access Information

Merry Monmouth Day – Saturday 28th May 

 • At the grassed picnic area by the Market near Monnow Bridge there is a slight incline onto the grassed area.
 • A walking parade down Monnow Street (12pm)
 • Pavement in and around Monnow Bridge and Agincourt Square. 
 • There will also be performers ‘walking about’ the town in costume.
 • Y man picnic â glaswellt yn ymyl y farchnad ger Pont Trefynwy. Mae ychydig o oleddf i gyrraedd y man â glaswellt.
 • Gorymdaith ar hyd Stryd Mynwy (hanner dydd, 28 Mai).
 • Y palmentydd ar ac o amgylch Pont Trefynwy a Sgwâr Agincourt.
 • Hefyd, bydd perfformwyr mewn gwisgoedd yn cerdded o gwmpas y dref.

The Whistlers and other Symonds Yat happenings – Friday 3rd June – Sunday 5th June

The Whistlers show is in the woodland surrounding Symonds Yat Rock car park. To find the meeting point for The Whistlers, and to get an idea of the site, including footpaths and facilities, please follow the directions in this video.

The Streets of Ross – Saturday 4th June

 • The event is on the green spaces around St Marys Church and moving about the town.
 • There is a flat entrance to the site via Old Maids Walk (link to see entrance) by Crossfield Car park.  This enables access to all of the site. There are paved footpaths which are mainly flat, though some are a little broken-up in places.
 • Much of the activity will happen on flat, grassed areas.
 • There are some limited accessible parking spaces in Crossfield Car Park.
 • Accessible Portaloo toilets are available on the Churchyard site.
 • Cynhelir y digwyddiad ar y mannau gwyrdd o gwmpas Eglwys Santes Fair a gan symud o amgylch y dref.
 • Ceir mynediad gwastad i’r safle trwy Old Maids Walk yn ymyl maes parcio Crossfield. Dylech nodi bod y rhain yn llwybrau troed palmantog sy’n wastad gan fwyaf, er bod rhai cerrig wedi torri mewn mannau.
 • Bydd y rhan fwyaf o’r gweithgareddau’n digwydd ar y mannau gwastad a glaswelltog.
 • Mae rhywfaint o leoedd parcio hygyrch ar gael ym maes parcio Crossfield.
 • Mae toiledau Portaloo hygyrch ar gael ar safle’r eglwys.

Transport / Trafnidiaeth

Wye Valley is a rural area with limited public transport or public parking. We ask that you walk, cycle or car share to events if practical and park responsibly. We have included some travel links to help you plan your visit:

Mae Dyffryn Gwy yn ardal wledig heb lawer o drafnidiaeth gyhoeddus na pharcio cyhoeddus. Gofynnwn ichi gerdded, beicio neu rannu car wrth deithio i’r digwyddiadau os oes modd, ac i barcio’n gyfrifol. Rydym wedi cynnwys dolenni teithio i’ch helpu i gynllunio’ch ymweliad:

Making our work more accessible / Wneud ein gwaith yn fwy hygyrch.

We aim to:

 • Move to a model where we only deliver work to audiences in physically accessible locations. As we work towards this, we strive to make adaptations in inaccessible locations.
 • Provide Sign Language Interpreters (BSL) for some shows. We want to increase this in the future.
 • Extend our outreach and inclusion programme to broaden access, working with partners and specialist organisations year-round. 
 • Improve the accessibility of our website.
 • Programme relaxed performances as much as possible.
 • Provide activities for free or for a low ticket price. 
 • Welcome assistance and other dogs on our sites (unless specifically stated otherwise.)
 • Symud at ddefnyddio model lle rydym ond yn cyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd mewn lleoliadau sy’n hygyrch yn gorfforol. Wrth inni symud at wireddu’r nod hwn, gwneud addasiadau lle bo’n bosibl mewn lleoliadau anhygyrch.
 • Darparu Dehonglwyr Iaith Arwyddion (BSL) ar gyfer rhai o’r sioeau. Hoffem ddatblygu’r ddarpariaeth hon yn y dyfodol.
 • Estyn ein rhaglen allgymorth a chynhwysiant er mwyn sicrhau ein bod ni’n ehangu mynediad, gan weithio gyda phartneriaid a sefydliadau arbenigol trwy gydol y flwyddyn.
 • Gwella ein gwefan fel ei bod yn fwy hygyrch.
 • Rhaglennu cynifer o berfformiadau hamddenol ag sy’n bosibl.
 • Darparu gweithgareddau yn rhad ac am ddim neu am bris tocyn rhad.
 • Croesawu cŵn cymorth a chŵn eraill i’n safleoedd (oni nodir yn benodol fel arall).

If there are ways in which you think we could improve or would like to offer support please get in touch.

Os oes ffyrdd y gallwn ni wella neu os hoffech gynnig cymorth inni, cysylltwch â ni.