Less than 3% of the world’s water is freshwater and less than 1% of that (less than 0.03% of total water) is available for our survival – the rest is locked in ice or deep underground. This stunning fact inspired the 2016 theme of ‘Water and Global Arteries’.

Mae llai na 3% o ddŵr y byd yn ddŵr croyw ac mae llai nag 1% o hwnnw (llai na 0.03% o gyfanswm y dŵr) ar gael i ni allu goroesi – mae’r gweddill ar ffurf rhew neu’n ddwfn o dan y ddaear. Y ffaith syfrdanol hon a ysbrydolodd thema 2016 ‘Dŵr ac Afonydd Byd-eang’.

The theatrical narrative followed the travelling ‘Water Ones’ with their magical tea made in a Samovar.

Dilynodd y naratif theatrig daith y ‘Rhai yn y Dŵr’ gyda’u te hudolus wedi’i wneud mewn Samofar.

WVRF2016 attracted audiences of 29,800. 1,200 school children were involved in our workshop programme; 1,600 children worked with artists to create work for the events; 900 people participated in community training/workshops/making projects; 530 singers, musicians and performers were involved in performances.

Denodd WVRF2016 gynulleidfa o 29,800. Cymerodd 1,200 o blant ysgol ran yn ein rhaglen gweithdai; bu 1,600 o blant yn gweithio gydag artistiaid i greu gwaith ar gyfer y digwyddiadau; cymerodd 900 o bobl ran mewn hyfforddiant cymunedol/gweithdai/prosiectau gwneud; cymerodd 530 o gantorion, cerddorion a pherfformwyr ran mewn perfformiadau.