Welcome

Welcome to the Wye Valley River Festival 2024

People – Place – Planet

It’s here! WVRF celebrates its 10th anniversary this year!!! Please come and celebrate with us!

We have been dreaming and plotting behind the scenes with artists and ecologists, running workshops, working with schools and communities to create work which we will be sharing throughout the weeks to come.

We are revisiting some favourite moments from the past and  inviting you to a series of birthday meals in unusual locations.

We are also delighted to announce that we have appointed three new Creative Community Champions , talented artists who are working with different communities to explore this years theme: ‘The Earth Beneath Our Feet.’

There are still opportunities to take part in some of the outreach work.

Mae yma! Mae WVRF yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed eleni !!! Dewch i ddathlu gyda ni, os gwelwch yn dda!

Rydyn ni wedi bod yn breuddwydio ac yn cynllunio y tu ôl i’r llenni gydag artistiaid ac ecolegwyr, yn cynnal gweithdai a gweithio gydag ysgolion a chymunedau i greu gwaith i’w rannu drwy’r wythnosau i ddod. 

Rydyn ni’n ailymweld â rhai o hoff eiliadau’r gorffennol ac yn eich gwahodd i gyfres o ddigwyddiadau pen-blwydd mewn lleoliadau anarferol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi penodi tri Hyrwyddwr Cymunedau Creadigol newydd, artistiaid dawnus sy’n gweithio gyda gwahanol gymunedau i archwilio’r thema eleni: ‘Y Ddaear o Dan ein Traed’.

Mae dal cyfleoedd i gymryd rhan mewn rhywfaint o’r gwaith allgymorth.

Be the first to hear about all our news – Join our mailing list

Byddwch ymysg y cyntaf i glywed ein holl newyddion – Ymunwch â’n rhestr bostio


Join our free mailing list